ข่าวประชาสัมพันธ์ มิตซูระยอง

วันที่ : 22 July 2019

ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม มิตซูบิชิ แฮปปี้ แฟน ลุ้นทองถึงใจ แจกใหญ่ทุกเดือน ประจำเดือนมิถุนายน 2562

จับรางวัลเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ที่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่

รางวัลที่ 1 ทองคำ มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 3 รางวัล

1. คุณอรวรรณ ฉ่องสวนอ้อย
2. คุณอัญชลี อินทระนก
3. คุณอินทรตา สอนดา
 

รางวัลที่ 2 ทองคำ มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 40 รางวัล

1. คุณกาญจนา ศรีตัมภวา
2. คุณปิยพนธ์ ศักดิ์ศรี
3. คุณจันทร์ทิมา เดโจ
4. คุณคเชน วิมานะ
5. คุณเอกชัย หลงขาว
6. คุณศักดิ์ชัย สังขยิ้มพันธุ์
7. คุณสมโภช เรืองกูล
8. คุณชยานันท์ ศรีชาลี
9. คุณสาธิต อับดุลเลาะ
10. คุณภัททิยา สอนทรง
11. คุณอุทัย มุ่ยจันตา
12. คุณชัญญานุช ช่วงมณี
13. คุณจุรีพร ท่าม่วง
14. คุณสิงห์ทอง สมนา
15. คุณจิราลักษณ์ พัฒนาการ
16. คุณอภิเทพ สุรบูรณ์กุล
17. คุณวีระยุทธ์ จักร์นิสัย
18. คุณสุปราณี สงไข่
19. คุณวิรัต เกิดเกาะกลาง
20. คุณอรอุมา หนูเศษ
21. คุณดวงดาว สีมันตะ
22. คุณณัฐนันท์ แซ่ลิ้ม
23. คุณอาแว บือซา
24. คุณรัชฎา ภาโนมัย
25. คุณณัฐกฤตา ธรรมธุระ
26. คุณภัทรนันท์ พุ่มพฤกษ์
27. คุณวงจันทร์ บุญช่วยแล้ว
28. คุณชุลีกร พลสมัคร
29. คุณสุนิสา แซ่อึ้ง
30. คุณธีระศักดิ์ มีศรี
31. คุณบวร พงษ์สัจจา
32. คุณจรัญ บัลลังค์
33. คุณสุภัทร สมบูรณ์
34. คุณทัศนัย ขุนนาค
35. คุณธีระศักดิ์ เจริญศรี
36. คุณเสริมศักดิ์ มะปรางอ่อน
37. คุณภัทรา แป้นจันทร์
38. คุณฐปนา ทิวะศิริ
39. คุณไพรัตน์ สำมะลี
40. คุณใล โตมร

 

เงื่อนไขการติดต่อรับรางวัล

1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล
2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสามารถติดต่อรับของรางวัลได้ ณ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ที่ เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 9 เลขที่ 2525 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยผู้โชคดีจะต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ผ่านทางช่องทางที่บริษัทกำหนด เพื่อเป็นหลักฐานในการรับของรางวัล

1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
2) สำเนาสมุดทะเบียนรถที่แสดงว่าผู้โชคดีเป็นเจ้าของรถยนต์มิตซูบิชิ
3) หลักฐานการชำระภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล

3. ของรางวัลไม่สามารถขอแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
4. ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลให้บุคคลอื่นได้
5. ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่มาแสดงตนต่อบริษัท เพื่อรับรางวัลภายใน 30 วัน นับจากวันที่บริษัทฯ ประกาศผล บริษัท ถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับรางวัล
6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูมมิตซูบิชิทั่วประเทศ และ Mitsubishi Call Center 02-079-9500 เวลา 08.30 – 17.00 น. เว้นวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ